Tüzük

KTKOK- KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ

(TURKISH CYPRIOT  CLASSSIC AUTOMOBILE ASSOCIATION)

 

TÜZÜK

 

9 Mayıs 2005

1. a. Derneğin adı… KIBRIS TÜRK KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ

b. Derneğin Merkezi Bayraktar Sokak No.4, Lefkoşa adresindedir.

c. Dernek gerek gördüğü yerlerde şube oluşturabilir. Bu şubelerin her birisi bir Yönetim Kurulu üyesinin denetiminde çalışır ve Yönetim Kurulu onay vermedikçe hiç bir ayrı faaliyet yapamaz. Şubeler , Genel merkezin yetişemediği yerlerde Derneği temsil etmek için oluşturulurlar ve direk Merkeze ve Yönetim Kuruluna bağlıdırlar. Dernek Yönetim Kurulu, kendi görev süresi içinde kalmak kaydı ile ve Yönetim Kurulundan bir üyenin denetiminde  olmak kaydı ile bölge temsilcisi ismi ile şubelere sorumlu kişi atayabilir. Bu bölge temsilcileri tüm çalışmalarını YK talimatları ile yapar ve Yönetim Kuruluna rapor ederler.

Derneğin bölgelerdeki şubelerinde, Dernek Yönetim Kurulunun tayini ile sadece bir şube sorumlusu görev yapar ve bölgelerden yeni üye yazmak, üye aidatları toplamak, faaliyetlerin organizasyonlarına yardımcı olmak, üyeleri faaliyetler konusunda bilgilendirmek gibi görevler yapar.

Şube sorumluları topladıkları üye aidatlarını veya bağışları en geç 7 gün içinde Yönetim Kurulu saymanına teslim etmekle yükümlüdürler. Şube sorumluları dernek saymanının yazılı tebligatı ile ve sayman denetiminde Dernek makbuzu kesip dernek adına üye aidatı veya bağış toplayabilirler. Şube sorumluları dernek adına herhangi bir yükümlülüğe giremez, yönetim kurulu yazılı kararı kendilerine tebliğ edilmeden dernek adına başka hiç bir faaliyet yapamazlar.

 

d. Dernek siyasetle uğraşmaz.

 

2. Derneğin Amaçları

 1. Kıbrıs’ta klasik otomobil, motosiklet ve benzeri her çeşit taşıt aracının korunması, restore edilip kullanılması, sergilenmesi ve benzeri her çeşit motorlu ve motorsuz taşıt aracı ile her çeşit faaliyet yapmak.
 2. Kıbrıs’ta Klasik Otomobil, motosiklet ve benzeri her çeşit taşıt aracının sergileneceği müze açmak, çalıştırmak, sahip olmak, satmak, satın almak, müze yönetmek, yardımcı olmak, katkı koymak, araç satın alarak restore edip müzelere katkı koymak, sergi ve benzeri her çeşit organizasyon yapmak, katılmak, katkı koymak.
 3. Klasik otomobil, motosiklet ve benzeri her çeşit taşıt aracı ile ilgili dünyada her çeşit kulüp, dernek, şirket ve ilgili kuruluş ve şahislarla temas etmek, işbirliği yapmak, alış-veriş yapmak, bu kuruluşlara gitmek onları misafir etmek, ülkemiz ekonomisine ve turizmine katkı yapacak her çeşit faaliyete katılmak ve yabancıların katılmasını teşvik etmek ve sağlamak. Bu nedenlerle sponsor bulmak, kendi bütçesinden katkı yapmak ve yabancı sponsorları ülkeye çekmek burada faaliyetlere katılmalarını sağlamak.
 4.  Kıbrıs’ta her çeşit taşıt aracı ile ilgili her çeşit yarış, ralli, gezi, sergi, piknik ve benzeri faaliyet yapmak. Bu amaçlarla sponsor bulmak ve elde edilen kaynakları taşıt araçları konusu için harcamak. Her çeşit motor sporları organize etmek.
 5. Klasik taşıt araçlarının sahiplerine parça bulma ve tedarik etme konusunda yurt içinde ve yurt dışında yardımcı olmak, restorasyonlara fikren ve fiilen yardımcı olmak, fikir teatisi için ortam yaratmak, gruplar yaratmak, yurt içi ve yurt dışında bu konuya ilgi duyanların bir araya geleceği her çeşit organizasyonu yapmak , yardım etmek ve katılmak.
 6. Yukarında sıralanan tüm faaliyetler için Devlet, hükümet ve yerel yönetim yetkilileri ile temaslar yapmak, işbirliği yapmak, katkı almak ve katkı koymak. Bu faaliyetlerin yapılması için yurt dışında resmi ve özel kuruluşlarla her çeşit teması yapmak.
 7. Klasik taşıt aracı sınıfına giren her çeşit taşıt aracının ülkemize daha kolay ve daha çok ithal edilmesini sağlamak amacıyla Devlet ve Hükümet yetkilileri ile temas yapıp yetki ve görev almak. Bu ithalatlarda klasik meraklılarına özellikler yaratarak bu konuyu teşvik etmek.
 8. Kıbrısta klasik taşıt araçları müzelerini desteklemek, yenilerin kurulması için destek ve gayret göstermek, faaliyet yapmak, gerekirse kendi adına müze oluşturmak ve bu konularda resmi ve gayriresmi tüm yetkili ve ilgililerle temas etmek, konuları sonuçlandırmak. Özel kişilerin müze-antrepo tipinde girişimlerini destekleyerek sonuçlandırmalarına yardımcı olmak ve bu konuda yasal düzenlemeler yapılması için temaslar yapmak ve sonuçlandırmak.
 9. Faaliyetlerini yapmak için kulüp binaları oluşturmak, kazalarda şubeler açmak, konuya ilgi duyanları bir çatı altında toplayarak dayanışmayı sağlamak. Her çeşit benzeri kulüp ile her çeşit teması yapmak ve gerektiği zaman işbirliği yapmak.
 10. Klasik taşıt araçları ile ilgili gazete, dergi, film, sergi, broşür, afiş, pul, basmak ve her çeşit iletişim aracı nı kullanarak bu konuda yaygınlaşmayı sağlayacak faaliyetler yapmak.
 11. Klasik taşıt araçlarının yurtdışına çıkarılmasını engelleyecek yasal tedbirler alınmasını sağlamak ve gezi, sergi, tamir, yarış amaçlı yurtdışı çıkışları için, ilgili araçların geri getirilmesini sağlayacak ağır yükümlülükler koyacak yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 12. Dernek yönetim kurulu ve Genel Kurulunun bu konularda uygun göreceği her türlü faaliyeti yapmak bu faaliyetlerden elde edilecek geliri de bu tüzük doğrultusunda harcamak.
 13. Kıbrıs’ta trafik konusunda eğitim, kazaların önlenmesi ile ilgili her çeşit çalışmalar, trafik kalitesi seviyesinde yükseltme yapmak için her çeşit çalışma ve katkı, uluslararası trafik düzenlemelerinin Kıbrıs’ta da uygulanması için her çeşit çalışma yapma.
 14. Genel Kurul tarafından onaylanmış bir amblem ve/veya tanıtıcı işaret ve/veya renkler kullanmak.

 

3. DERNEĞE ÜYELİK

 1. 18 yaşını doldurmuş her KKTC vatandaşı Derneğe üyelik için yazılı olarak veya Derneğin resmi üyelik başvuru formu ile Başkana başvurmalıdır. Üyelik başvurusu bir yönetim kurulu üyesi tarafından da ilgili kişinin olmadığı durumlarda da yazılı olarak yine Başkana yapılabilir. Başkan bu yazılı başvuruları bir sonraki YK toplantısına getirmelidir. Kişinin yokluğunda yapılan böyle bir üyelik teklifi Yönetim Kurulunun salt coğunluğunun kabul etmesi ile ve böyle bir üyelik teklif edilen kişinin bunu kabul ettiğini yazılı beyanı ile yürürlüğe girer. Şahıs kendi müracaatlarında da YK kararı ile üyelik kabul edilir. Bu durumlarda üyelik, ilk giriş ücreti ve üyelik aidatının ödenmesi ile yasallık kazanır. Kulübe üye olan herhangi bir kişi üyeliğin YK tarafından kabul edilişinden sonraki 6 ay içinde yapılacak herhangi bir Genel Kurul toplantısında hiç bir oy kullanamaz.
 2. Derneğin takvim yılı içerisinde yapacağı faaliyetlerin en az yarısına katılmayan üyeler yıl sonunda yapılacak Genel Kurul’da seçme ve şeçilme hakkına sahip olamazlar.
 3. Üyelik aidatları şöyledir:

Şahıs üyeliği….YTL 60.- yılda – Üyelik aidatı takvim yılı bazında ödenir ve aylar hesaplanmaz. Yılın ilk altı ayı içinde üye olan kişi tam aidat öder. Yılın ikinci altı ayı içinde üye olan kişi o yıl için yarım aidat öder ve ertesi sene tam aidat ödemeye başlar.

Aile üyeliği…YTL 80.- yılda – Bu üyelik türü eşleri kapsar ve evli olan iki kişi Derneğe tam üye olarak kabul edilir.  Ödenecek ücretler şahıs üyeliğinde olduğu gibi değerlendirilir.

Her yeni “Şahıs üye” Derneğe yeni üye kabul edildiği zaman ilk giriş harcı olarak YTL30.- öder. Her yeni “Aile üye” YTL40.- ilk giriş harcı öder.

 1. Dernek Yönetim Kurulu bu aidatları istediği zaman ama takvim yılının ilk yarısı içinde olmak kaydı ile değişme hakkını saklı tutar ama değişen üyelik aidatları bir sonraki takvim yılında yürülüğe girer.
 2. Yönetim Kurulu herhangi bir üyelik müracaatını kabul etmeye veya sebep göstermeksizin reddetmeye yetkilidir. Reddedilen üyelik bir sonraki Genel Kuruldan sonra yeni Yönetim Kurulunda yeniden görüşülebilir.
 3. Üyeler aidat ödemek, faaliyetlere katılmak, aidatlarını tam ödedikten sonra genel kurula katılmak, bu tüzüğün öngördüğü uygun şartlarda oy kullanmak, bu tüzüğün öngördüğü uygun şartlarda aday olmak, seçilmek ve tüm dernek faaliyetlerini denetlemek hakkına sahiptirler.
 4. Dernek lokaline üye olmayanlar devam edemez.

4. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 1. Derneğe üyeliğini sona erdirmek isteyen herhangi bir üye dernek Sekreterine yazılı müracaatı ile üyeliğini sona erdirebilir. Bu istifanın YK tarafındak kabul edilip edilmemesine bakılmaksızın üyelik sona erer. Dernekten bu şekilde istifa eden herhangi bir kişinin yeniden üye olması için Genel Kurul kararı gerekir.
 2. Üyelik aidatını 2 takvim yılı ard arda ödemeyen kişinin üyeliği sona erer. Böyle bir üye YK kararı ile yeniden üye alınabilir. Ama yeniden üye olmak için geçmiş en az 2 yıllık aidatlarını da ödemesi gerekir. Aidat ödememek üyeliğe geriye dönük ödeme yaparak dönüşü engellemez.
 3. Üyelikten ihraç: Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyenler hemen, Onur Kurulu kararının  Genel Kurul kararı ile desteklenmesi durumunda üyelikten atılanlar ise Genel Kurul Kararı sonrasında üyelikten silinirler. Onur Kurulu ve Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılan kişi bir sonraki dönemde yeni Yönetim Kuruluna yeni üyelik müracaatı yapabilir. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyip üyelikten çıkarılan kişi bundan sonra üyelik müracaatında bulunamaz.

Herhangi bir üyenin geçmişte yüz kızartıcı  bir suçtan mahkumiyeti ortaya çıkarılır ve resmen kesinleştirilirse bu üyenin üyeliğine hemen son verilir.

 

5. DERNEK ORGANLARI

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetim Kurulu

4. Onur Kurulu

 

 1. Genel Kurul

1. Genel Kurul derneğin en yetkili organı olarak her kararı alma yetkisine sahiptir.

Tüzük değişiklikleri önerileri Gündeme konmuş ise GK katılım sayısının 2/3 onayı

gerekir. Gündeme konmamış tüzük değişiklikleri yine GK’un katılım sayısının 2/3

onayı ile gündeme alınıp görüşülebilir. Genel Kurulda aksi Genel Kurula katılanların

2/3 çoğunluğu ile karar verilmedikçe kapalı oylama ile seçim yapılır. Tüm seçimlerde

Genel Kurul Divan Heyeti Başkanı tarafından imzalı oy pusulaları kullanılır. Seçimden

sonra göreve gelen YK bu seçim oy pusulalarını bir sonraki genel kurula kadar teslim

aldığı şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür. Genel Kurul sonunda Divan Heyeti

başkan ve 2 üyesi seçim oy pusulalarının dökümünü de yaparak sonuçları ile birlikte

uygun bir zarfa koyup zarfın ağzını yapıştırıp  imzalayarak bir sonraki genel kurula

kadar muhafaza edilmek üzere yeni Başkana verirler.

 

2. Genel Kurul olağan olarak 2 yılda bir Aralık ayı içerisinde toplanır. Olağanüstü toplantılar sonrasında aradan iki yıl geçmesine bakılmaksızın gelen ikinci Aralık ayında yeniden Genel Kurul yapmak zorunluluğu vardır. GK toplantılarında açıklanan saatte üye sayısı salt çoğunluğu sağlanamazsa 30 dakika beklenir ve salt çoğunluğun sağlanıp sağlanamadığına bakılmaksızın bu 30 dakika sonrasında GK toplantısı başlar.

3. Olağan Genel Kurul Toplantılarında Dernek yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri bu tüzüğe göre yapılır. GK toplantılarında Divan heyeti başkanının dernek üyesi olması gerekmez ama değilse oy kullanma hakkına da sahip değildir ve sadece toplantıyı yönetmekle görevlendirilir.

4. Olağanüstü Genel Kurullar olağanüstü toplantıyı çağırma gündemine göre seçimli veya özel gündemle ve seçimsiz de yapılabilir.

5. Olağanüstü GK toplantısı YK’nun gerek duyduğu hallerde veya üye tam sayısının 2/5 ‘inin yazılı ve imzalı talebi ile yapılır.

6. Genel Kurullarda aksi bu tüzükte söylenmedikçe kararlar salt çoğunluk ile alınır. Eşit sayıda oy çıkması halinde oylama tamamen baştan tekrarlanır. Eşit oy sayısı 3 defa tekrarlandığı zaman değişmezse Divan Heyeti Başkanının oyu yönünde karar verilir.

7. Genel Kurul toplantısı toplantı tarihinden en az 15 takvim günü önce ülkenin en çok satan günlük iki gazetesinde en az  7 cm. X 8 cm. boyutlarında ve her bir gazetede en az iki kez yayınlanarak duyurulur.

8. Genel Kurul Toplantılarında, bu tüzüğe ve genel ahlak kurallarına göre oy kullanma hakkını kazanmış üyeler toplantıya katılarak oy kullanırlar. Vekalet yolu ile herhangi bir şekilde oy kullanılamaz.

9. Dernek Genel Kurulu Derneğe ve/veya Klasik Otomobil Camiasına emeği geçmiş ve GK tarafından onaylanacak kişilere onur üyeliği verebilir. GK ayrıca uygun görülecek kişilere Onursal Başkanlık payesi de verebilir.

10. Genel Kurul , Onur kurulundan gelecek yazılı talep ve gerekçeli öneri ile herhangi bir üyenin dernek üyeliğinden ihracını görüşüp kapalı oylama ile karara bağlar. Böyle bir ihraç cezası alan herhangi bir üye, bir sonraki olağan GK toplantısında durumunun yeniden görüşülmesini ve üyeliğe geri alınmasını yazılı olarak talep edebilir ve bu konuda da kararı yine bir sonraki genel kurul verir. Böylece yeniden üyeliğe alınan kişi yeni üye olmuş gibi ilk kayıt harcını ödeyerek bu tüzük uyarınca üyelik haklarına sahip olabilir. Böyle bir kişiyi, ilgili GK kararı sonrasında göreve gelen hiçbir YK üye olarak geri alamaz. Bu konuda sadece daha sonraki GK toplantıları yetkilidir.

11. Genel Kurul toplantılarında önceden gündeme konmuş Tüzük değişiklikleri genel kurula katılanların 2/3 çoğunluğu ile karara bağlanabilir. Genel Kurul toplantılarında önceden gündeme konmamış tüzük değişiklikleri gündeme alınmak için katılımcıların ¾ çoğunluğu aranır ve bu durumda gündeme alınan tüzük değişikliği yine katılımcıların 2/3 oy çoğunluğu ile kabul edilir.

Gündemdeki veya gündeme sonradan alınan tüm tüzük değişiklikleri, değişikliği öneren tarafından tüm katılımcı üyelere yazılı birer nüsha şeklinde ve hem eski maddeyi hem de yerine gelmesi önerilen maddeyi yazacak şekilde dağıtılmalıdır. Bu hazırlığın yapılmadığı GK toplantılarında çoğunluk karar verse bile yazılı olarak dağıtılmayan değişiklikler görüşülemez ve GK bu nedenle bekletilemez, ertelenemez.

12.  Genel kurul toplantısından sonra en geç on gün içerisinde yeni seçilen Yönetim Kurulu , yeni seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerini ve Genel Kurul kararlarını İçişleri Bakanlığına bildirecektir.

 1. Yönetim Kurulu

1. Genel Kurul toplantılarında başkan adayları 6 kişilik YK listesi ve iki kişilik yedek

listesi ile birlikte aday olurlar ve oylama Başkan aday listeleri arasında yapılır. YK

daha sonraki toplantılarında YK içerisinden veya üyeler arasından gerek duyulabilecek

her çeşit alt komiteyi oluşturabilir, görevlendirme yapabilir.

 

2. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile karar alır. YK toplantılarında Başkanın çift oy

hakkı yoktur.   Tüm YK üyelerinin birer oy hakkı vardır. Yedek üyeler toplantılara

katılabilir ama oy kullanamazlar.

 

3. Dernek YK en az 30 günde bir toplantı yapar ve kararlar karar defterine mutlaka

yazılır. Karar defteri toplantıya gelemeyecek durumda olan bir YK üyesinde ise

Başkan veya toplantıya  başkanlık eden YK üyesi veya Asbaşkan veya başkan

tarafından tayin edilmiş vekili bu toplantıdan sonraki 15 iş günü içinde karar defterini

alıp deftersiz yapılmış olan toplantının notlarını bu deftere işleyip katılanlara bir

sonraki toplantıda imzalatmakla yükümlüdür. Karar defteri olmayan toplantılarda

kararlar düz kağıda alınır, 15 gün içerisinde esas deftere yeniden yazılır ve düz

kağıttaki imzalı kararlar da bunun yanına yapıştırılara/sabitlenerek muhafaza edilir.

 

4. Dernek Kuruluşundan sonra ilk Başkan ilk YK toplantısından önce en az 100

sayfalık bir karar defterini satın alarak sayfaları numaralandırma ve her sayfayı

mühürleyip  imzalama görevini yerine getirir. Bundan sonra da defterden sayfa

eksilmemesi gerekir. Karar defterini Dernek Sekreteri veya Başkan muhafaza eder ve

kayıtların doğru yapıldığına dikkat eder. Her toplantı kayıtlarıbir önceki toplantının

imzalarının hemen altına devam eder ve arada hiç boşluk bırakılmaz.

 

5. YK toplantılarına arka arkaya üç kez mazaretsiz olarak katılmayan herhangi bir YK

üyesi , YK üyeliğinden düşmüş kabul edilir ve sıradaki yedek YK üyesi asil YK üyesi

olarak göreve başlar. Başkan en az 3 toplantıya mazaretsiz olarak katılmazsa sadece

başkan seçimi için olağanüstü genel kurula gidilir ve ayni YK ile yeni başkan göreve

başlar. Bu olağanüstü GK toplantısı çağrısı esnasında Başkandan başka 2 veya daha

fazla YK üyesi devamsızlık yüzünden düşmüş durumda ise tamamen yeni seçimle

Olağanüstü GK yapılır. YK toplantılarına katılmamak için mazaretler Başkana bildirilir

ve ilgili YK toplantısında bu mazaretler deftere işlenir. Başkanın mazaret bildirmesi ise

Asbaşkana veya G. Sekretere yapılmalıdır.

 

6.  Üye olmayan yarışmacıların üye olmak istememesi durumunda yine dernek

faaliyetlerine katılabilir ama her faaliyetin üyelere olan kayıt ücretinin iki mislini

ödemek zorundadır. Yarışma olmayan ve kayıt ücreti içermeyen faaliyetlerde üyelik

aranmaz.

 

7. Her Yönetim Kurulu her takvim yılı içerisnde KKTC sınırları içerisinde en az 3

faaliyet yapmak zorundadır. En az 3 faaliyet yapmayan YK, o takvim yılı sonunda

Genel Kurul çağırıp  seçime gitmek zorundadır.

 

d. DENETİM KURULU

 

1. Denetim Kurulu Genel Kurulda bu tüzüğe uygun olarak seçilme hakkı kazanmış üyeler arasından  1 Başkan, 2 asil ve 1 yedek üye olarak seçilir.

 

2. Denetim Kurulu  tüm dernek faaliyetlerini ve YK faaliyetlerini denetleme yetkisine sahip olup her Genel Kurulda hem mali raporu denetleyip bu konuda rapor sunma hem de dernek faaliyet raporunu denetleyip rapor sunma mecburiyetindedir.

 

 1. ONUR KURULU

 

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından bu tüzüğe göre seçme ve seçilme hakkı olan üyeler arasından 1 Başkan 2 Asil üye ve 1 yedek üye olarak seçilir.

 

Onur Kurulu YK önerisi ile veya herhangi bir şikayeti değerlendirerek herhangi bir üyenin Derneğe zarar verecek faaliyetlerde bulunması, dernek faaliyetlerini engelleyici faaliyetlerde bulunması, dernek aleyhine mesnetsiz ve gerçek dışı itham ve söylemlerde bulunması, dernek ve/veya tönetim kurulu üyeleri aleyhinde gerçek dışı söylem veya beyanlarda bulunması ve benzeri nedenlerle, veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymiş olması nedeniye bu üye hakkında cezai karar alabilir. Bu karar ya Genel Kurula ilgili üyenin üyelikten tamamen ihraç edilmesi tavsiye kararı olabilir veya Onur Kurulu uygun göreceği durumlarda ve nispeten daha hafif suçlar sözkonusu olduğu zaman ilgili üyenin üyelik haklarından en az 30 en çok 60 gün mahrum bırakılması kararını Yönetim Kuruluna tebliğ edebilir. YK bu kararı uygulamak ve ilgili üyeyi Onur Kurulunun ilgili kararının tarihinden itibaren kararda belirtilen süre kadar üyelik haklarından mahrum etmek mecburiyetindedir. Üyelikten tam ihraç kararı ise Onur Kurulu tavsiyesi ile Genel Kurul toplantısında alınabilir.

 

6. Kulübün Gelirleri, üye aidatları ve harcama yetkisi

 1. Kulübün gelirleri İlk Kayıt harcı, Üyelik aidatları, bağışlar, ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler‘den oluşur. Bu gelirler YK tarafından uygun görülecek Dernek faaliyetleri ve amaçları doğrultusunda harcanır.
 2. İlk kayıt harcı ve üyelik aidatları YK tarafından belirlenir ve üyelik aidatı yıllık olarak 60 YTL’den az ve 240 YTL’den çok olamaz. Üyelik aidatı yılda bir kez ve yıllık olarak yılın başında ödenir. Yeni üye takvim yılının ilk altı ayı içerisinde üye olmuşsa yıllık üye aidatı tam olarak alınır ve üye aidatı takvim yılına göre devam eder. Yeni üye takvim yılının ikinci yarısında üye olmuşsa o yıl için yarım üyelik aidatı öder.

Takvim yılının ilk altı ayı içinde ödenmeyen üyelik aidatları ilgili üyenin üyeliğinin dondurulmasını gerektirir ve üyelik aidatı ödenince yeniden üyelik hakları devam eder. Üst üste iki yıl üyelik aidatını ödememiş olan üyenin üyeliği otomatik olarak düşer ve yeniden üye olmak isterse bu tüzüğe göre yeni üye şeklinde işlem yapılır ve bu tüzüğe göre üyelik haklarını yeni üye şeklinde kazanır.

 1. İlk kayıt harcı da en az 30 ve en çok 120 YTL olmak üzere derneğe ilk kayıt esnasında ve sadece bir defaya mahsus olarak peşin ödenir.
 2. Derneğin harcamaları sadece banka çeki ile yapılır ve bu çekleri dernek adına Başkan, Asbaşkan ve Sekreter’den bir tanesi ile Saymanın imzalaması gerekir.
 1. Derneğin resmi ve önceden kayıt yaptırılacak olan yarışma faaliyetlerine katılmak için üyelik aidatının ödenmiş olması  gerekir. Üye olmayan katılımcılar faaliyetlere katılmak için her faaliyetin katılım kayıt ücretinin iki mislini öderler.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri

 1. Başkan:

Derneğin tüm faaliyetlerinin uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, derneği gerekli

yerlerde temsil etmek, YK toplantılarına Başkanlık etmek, toplantıları çağırmak, karar

defterinin uygun şekilde tutulmasını sağlamak ve denetlemek, derneğin gelir ve

giderlerini düzenlemek denetlemek ve gerçekleştirmek.

Başkan her YK toplantısını her YK üyesine gündem ile birlikte yazılı ve imza karşılığında bildirmek zorundadır. Başkan bu görev için YK içerisinden bir vekil de tayin edebilir ama bu görevin eksiksiz yapıldığını denetlemek sorumluluğundadır. Her toplantıda haber verilen YK üyeleri ve haber verilemeyenlerin nedenleri karar defterine işlenir. Her YK toplantısı YK üyelerine en az 3 iş günü önceden imza karşılığı bildirilmelidir. Bu bildiri elden teslim ve imzalı teyid şeklinde olabilir veya fax ile bildirme ve fax ile imzalı teyid alma şeklinde olabileceği gibi email yolu ile de bildirilip teyid alınabilir. Başkan her toplantıdan önce YK üyelerine bu konuda rapor vererek karar defterine bunları işlemek zorundadır. Herhangi bir başkan üst üste iki dönem Başkanlık yapamaz.

 

 1. Asbaşkan

Asbaşkan YK üyesi olarak dernek adına uygun görülecek her görevi yapar ve

başkanın yokluğunda YK toplantılarında toplantıya başkanlık yaparak sadece bu

toplantı için Başkanın tüm yükümlülüklerini üstlenir. Başkanın yokluğunda her

ortamda derneği temsil eder.

 

 1. Sayman:

Sayman Derneğin gelirlerinin toparlanması, bankaya yatırılması, harcanması için çek yazılması, harcamaların faturalarının düzenli bir şekilde tutulması, dernek hesap defterlerinin düzenli bir şeklide tutulması ve Denetleme Kurulu vasıtası ile genel kurula sunulması ve derneğin maddi durumu hakkında Başkan ve YK’na bilgi vermekle yükümlüdür.

Sayman dernek adına toparlanan paraları en geç yedi iş günü içinde Derneğin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Derneğin YTL ve gerekli görülecek diğer para birimlerinde hesapları olabilir.

 

 1. Dernek Sekreteri

Derneğin genel çalışması, YK görevleri, başkanın vereceği görevler, derneğin yazışmaları ve bunların düzgün dosyalanarak muhafazası, YK karar defterine kayıtlar ve defterin muhafazası, derneğin mühürünün Başkan ile birlikte muhafazası görevlerini yürütür.

 1. e.       Temsilcilikler

Dernek YK uygun görülecek durumlarda il ve ilçelerde ve yurt dışında derneği temsil edecek temsilciler atayabilirler. Bu atama ilgili YK’nun görev süresi ile sınırlıdır.  Ama dernek genel prensip ve menfaatlerine aykırı davranışları tesbit edilen bu gibi YK tayinli temsilcilik veya şubeler Yönetim Kurulu kararı ile kapatılabilir ve/veya yetkileri sınırlandırılabilir veya sonlandırılabilir.

 

7. Derneğin Kayıt Defterleri

Dernek Yönetim Kurulu Dernek adına çeşitli kayıtlar tutmakla yükümlüdür.

 

Dernek şu defterleri tutar.

 1. Üyeleri gösteren bir defter,
 2. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter.
 3. Gelir ve gideri teferruatıyla gösteren bir defter,
 4. Gelen ve giden evrak defteri,
 5. Misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren bir defter.

 

a. Dernek Saymanı derneğin gelir ve giderlerini muhasebe sistemlerine uygun bir şekilde

gösterecek muhasebe defterlerini tutmakla yükümlüdür. Denetleme Kurulu da bu

defterlerin doğru tutulduğunu her an denetleme ve ilgili Genel Kurullara bu konuda rapor

verme yükümlülüğündedir.

 

b. Dernek saymanı ayrıca üyelerin kayıt formlarını dosya şeklinde tutmak ve bunların üye aidatı ödemelerini yıl bazında gösteren şemaları defter şeklinde her an hazır şekilde tutmakla yükümlüdür. Üye kayıt defteri, üyelik müracaat formları ve ilgili üye aidatı toplama makbuzları her genel kurulda sayman tarafından hazır bulundurulmalı ve gerek duyulduğu durumlarda Genel Kurul Divan heyeti bunlara bakıp üyelerin üyelik durumları konusunda kolayca karar verebilme konumunda olmalıdır.

 

c. Yönetim Kurulu Sekreteri Derneğin karar defterini her toplantıya getirmek veya kendisi hazır bulunamayacaksa Başkan veya Asbaşkan vasıtası ile karar defterinin her toplantıya getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Genel Sekreter veya karar defterini toplantıya getiren yetkili YK üyesi bu defterin toplantı boyunca tam ve doğru bir şekilde eksiksiz olarak tutulması için sorumludur. Toplantı sonunda katılan üyeler kararların sonuna imza atarlar ve kararları onaylamış olurlar. Alınan kararların herhangi birine katılmayan ve red oyu veren üyenin adı ve imzası ilgili kararın altına da konur. Toplantı sonunda tüm üyeler kararları imzalar.

 

d. Dernek Genel Sekreteri ayrıca tüm faaliyetlerin detaylı dosyalarını tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

 

8. DERNEĞİN FESHİ

Dernek üye sayısının en az yarısının YK’na yazılı müracaatı ile derneğin feshi gündemli olağanüstü GK toplantısı çağrılır. Böyle bir toplantıda katılan üyelerin en az 4/5 ‘inin alacağı karar ile Dernek feshedilebilir ve bu durumda yine ayni toplantıda derneğin maddi varlıklarının hangi resmi hayır kurumuna bağışlanacağı da karara bağlanır. Böyle bir toplantı olağan Genel Kurul toplantıları gibi ve tek gündem maddesi ile çağrılır. Gündem maddesi de tüm gazete ilanlarında açıkça belirtilmelidir.

 

9.  Kuruluş ve Kurucu üyelerin listesi.

İşbu tüzük ekli listede gösterilen Kurucu üyeler tarafından  9 Mayıs 2005 tarihinde

Lefkoşa’da yapılan toplantıda kabul edilmiştir.

 

Kurucu Üyeler

 

İsim Adres Tel. KKNo. İmza
1. Salih Çeliker Bayraktar Sokak No.4, Lefkoşa 22784460533-8623578         0533-8623578 033931
2. Niyazi Harmandağlı 25 Yzb. Tekin Yurdabak Cad.L/şa               0542-8523400         0542-8523400 135579
3. Mahmut Sokullu No.7, 4. Sokak, Marmara Böl. L/şa               0533-8654017         0533-8654017 132070
4 Olgun Biçak Şht. Kundak Sok.11/4, Taşkınköy,L/şa               0542-8525456         0542-8525456
5 İbrahim Önderoğlu Bayraktar Sokak No.4, Lefkoşa               0533-8630188         0533-8630188
6 Hüseyin Akcan 4 Şemseddin Günaltay Sokak, Kumsal, L/şa               0542-8520987         0542-8520987 135020
7. A. Ümit Zilci Pencizade Sokak 18Lefkoşa               0533-8621417         0533-8621417 115074
8. Ali Ruhi Kuğulu Sokak no.3 Gönyeli               0542-8530606         0542-8530606 157666
9. Halil Arslan Hüseyin Kaptan Sok.6/1  K.Kaymaklı,L/şa               0533-8601587         0533-8601587 144872
10 Mehmet Erdoğdu Marmara BölgesiLefkoşa               0542-8503956         0542-8503956 022164
11 Ali Özcan Rende 5 Müftü Ziyai Sokak Lefkoşa               0542-8561442         0542-8561442 016250
12 Ömer Ataçağ Yzb. Tekin Yurdabak Cad, Göçmenköy               0533-8664333         0533-8664333 159901
13 Ziya Tatlıcı Gönyeli               0542-8534670         0542-8534670 020833
14 Hasan Hacı Şevki Demak2, No.3/3, Çağlayan, Lefkoşa               0533-8667444         0533-8667444 039766
15 Halil Yoncacı Atatürk Cad. Feza Sok. No2, Gönyeli               0533-8684998         0533-8684998 169467
16 Ozan Perçinci Acıpınar Sokak, No.7 Gönyeli               0542-8511442         0542-8511442 004670
17 Mehmet Karayaprak Sht. Arif Diktepe Sokak, Şenol 15 Apt. No.4, Küçükkent,L/şa İş. 2271073Ev. 2238880
18 Sami Güdenoğlu 64 yediler Sokak , Lefkoşa               0533-8680707         0533-8680707iş.2272646
19 Necati Günkan Sht. M. Rusa Cad. K. Kaymaklı, L/şa               0533-8654961         0533-8654961iş.2252666
20 Serhat Apakgün Ferruh Cambaz Sok. No.1, Lefkoşa               0533-8602666         0533-8602666 117086
21 Hasan Macila Macila Petrol, Çağlayan, Lefkoşa
22 Tanju Candaş               0533-8610643         0533-8610643
23 Yusuf Denner               0533-8632600         0533-8632600
24
25 Yahya Dimililer
26 Fatin Zorlu Ramiz
27 Metin Yalçın
28 Uğur Erilen
29 Ersan Nuri
30 Metin Özkan
31 Hilmi Karaca
32 Murat Muslu
33 Erdinç Özteknik
34 Yonca Çeliker Şht. S. Kundak Sok. 11/4, Taşkınköy,L/şa               0533-8622931         0533-8622931 005201
35 Gizem Çeliker Sht. S. Kundak Sok. 11/4, Taşkınköy, L/şa               0533-8600603         0533-8600603
36 Alpay Yiğit
37 Arcan Yiğit
38 Turgut Bürüncük
39 Aykut Sokullu
40 Ersoy Olkanlı
41 Esat Kunt
42 Halıl Altınlı
43 Mehmet Nejdet
44 Kemal Bürüncük
45 Kamil Racioğlu
46 Salih Harmandağlı